Part Two: About Cultivating the Dao

貳、修道篇

Table of Content

修道的心路歷程

煉精化氣

由物質而返自然之妙用

自然就是靜坐的秘訣

靜坐六目的

天人合一的精神世界

把握現實軀體 創造新生命

只求耕耘 持之以恆

道考與魔考

奮鬥的方式

奮鬥的成果

虛中有實 無中有真

反省懺悔

靜坐在擴大心胸

養生之道

煉成真我 才能永生

一靈常照

為天下蒼生奮鬥 為自己培養封靈

排陰納陽

心性之學

身心皆放鬆

拉近與 上帝的距離

功夫就是時間的累積

定靜忘我 陽氣昇華

將信將疑 不會成功

起心動念 即有污染

一切放下 一切不想

心放下 心不動

始終不二 一門深入

煉心煉得一無所有

158. Moving

人道天道 反其道而行

以三心來奮鬥

奮鬥之道

忠貞不貳 勇猛精進

自自然然 欲速則不達

誦誥時的「心」在哪裡?

追求宇宙人生究竟

不貪求名利